สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับ

yesyesyesyesyes

 

 
  Login  
   
  Username  
   
  Password  
   
   
  ประวัติความเป็นมา
 ความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองคลัง
 กองบริหารงานบุคคล
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
  คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 28
ปีนี้มีคนเข้าชม : 184
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3047

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
  QR code
 
 
ความเป็นมา
การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
 
          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออกเป็น 5 กอง ดังนี้
              - กองกลาง
              - กองคลัง
              - กองนโยบายและแผน
              - กองบริหารงานบุคคล
              - กองพัฒนานักศึกษา
          เพื่อให้การบริหารงานในแต่ละกองมีโครงสร้างที่ชัดเจน และดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2551 ดังนี้

กองกลาง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งานประกอบด้วย
          1) งานบริหารทั่วไป
          2) งานอำนวยการและเลขานุการ
          3) งานอาคารสถานที่
กองคลังแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
          1) งานบริหารทั่วไป
          2) งานบัญชีและงบประมาณ
          3) งานพัสดุ
          4) งานการเงิน
กองนโยบายและแผนแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
          1) งานบริหารทั่วไป
          2) งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
          3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กองบริหารงานบุคคลแบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
          1) งานบริหารทั่วไป
          2) งานบุคคลและพัฒนา
          3) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
          4) งานวินัยและนิติการ
กองพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
          1) งานบริหารทั่วไป
          2) งานกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา
          3) งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8510

President  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8510