สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับ

yesyesyesyesyes

 

 
  Login  
   
  Username  
   
  Password  
   
   
  ประวัติความเป็นมา
 ความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองคลัง
 กองบริหารงานบุคคล
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
  คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 28
ปีนี้มีคนเข้าชม : 184
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3047

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
  QR code
 
 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร (คน)
ข้าราชการ สายวิชาการ 3
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ/PC 9
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2
พนักงานราชการสายสนับสนุน 6
ลูกจ้างประจำ
     -  เจ้าหน้าที่
     -  พนักงานขับรถ
     -  คนงาน 
     -  ผู้ดูแลหมวดสถานที่
     -  ช่างไม้
     -  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 
3
8
4
1
1
2

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
     -  เจ้าหน้าที่
 23
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
     -  เจ้าหน้าที่
     -  พนักงานขับรถ
     -  คนงาน 
     -  รปภ. 
 

49
7
18
2

รวม 138
 
 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8510

President  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8510