Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตารางเรียน

Untitled Document
ตารางเรียน 2/2556
ภาคปกติ  
คณะ
รหัส52
รหัส53
รหัส54
รหัส55 รหัส56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
คณะวิทยาการจัดการ
-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -
พุทธวิชชาลัย
-
-
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
       
   
ภาค กศ.พบ.  
คณะ
รุ่น23
รุ่น24
รุ่น25
รุ่น26 รุ่น27 รุ่น28 รุ่น29 รุ่น30 รุ่น31 รุ่น32 รุ่น33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

-

คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-
- - - - -
   
ศูนย์รามสแควร์  
   
รายวิชาที่เปิดสอน 2/2556
   
คณะ
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธวิชชาลัย
-
วิทยาลัยการฝึกหัดครู -
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   
รายวิชาเลือกเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู  
พุทธวิชชาลัย