Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
พนักงานราชการ

  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
  การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
  คุณสมบัติเฉพาะประเภทพนักงานราชการ/ กลุ่มงาน
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ตัวอย่าง ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
  แบบรายงานการทำ สัญญาจ้างพนักงานราชการ
  แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารพนักงานราชการ