Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2552
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.2553
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของสายสนับสนุน พ.ศ.2553
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
  แบบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
  แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบไม่มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบมีผู้ค้ำประกัน)
  แบบประเมินบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง
  แบบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
  แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555