Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ลงทะเบียนใช้งาน Internet, PNRU-wifi
 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
   แบบฟอร์มแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค
   แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม-อาคารสถานที่ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
   แบบสำรวจความพึงพอใจ การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด