Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประวัติของสำนักงานอธิการบดี

ประวัติของสำนักงานอธิการบดี
        วิทยาลัยครู แต่ละแห่งเริ่มมีส่วนราชการที่เรียกว่า “สำนักงานอธิการ” เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นแผนก และคณะวิชา ซึ่งอาจมีภาควิชาได้
        การแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราบัญญัติดังกล่าวให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครครั้งแรก ตามประกาศ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
        ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 นั้น ให้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออกเป็นหน่วยงานหลัก 10 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และวิทยาลัยการฝึกหัดครู
        เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในเป็นระดับกอง ประกอบด้วย กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม