Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
          พัฒนางาน บริการเป็นเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

วิสัยทัศน์
          สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นในการบริการ เน้นบริหารจัดการที่เป็นระบบ เป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ 
          1.  เป็นหน่วยงานกลางดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ให้บริการยานพาหนะ และดูแลรักษาความปลอดภัย ตามนโยบาย และภารกิจของมหาวิทยาลัย
          2.   เป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการด้านการคลัง การพัสดุ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
          3.   ดำเนินการด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร
          4.   วิเคราะห์นโยบาย โครงการ แผนงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
          5.   พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกทุก ๆ ด้านแก่นักศึกษา