Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565

สำนักงานอธิการบดี  กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

     
เป้าประสงค์  นวัตกรรมสร้างสรรค์
     กลยุทธ์ 4  พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
        โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
                - กิจกรรมบ่มเพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง/เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
                - กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อ/นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
                - กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา
                - กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
                - กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำ และจิตอาสา

     กลยุทธ์ 5    มีการประกันคุณภาพการศึกษา
        โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
                - กิจกรรมพัฒนามาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
                - กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ
                - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดแสดงและการสืบค้น ประวัติ มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
                - กิจกรรมบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
                - กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
                - กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA)

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

     เป้าประสงค์   ยึดหลักธรรมาภิบาล
     กลยุทธ์ 1   ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
        โครงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
                - กิจกรรมปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล
                - กิจกรรมทบทวน วิเคราะห์และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ

     กลยุทธ์ 2   กำหนดภาระงานครอบคลุมพันธกิจ
        โครงสร้างพัฒนาบุคคลให้เข้าสู่ระดับตำแหน่งตามสายงาน
                - กิจกรรมการกำหนดกรอบภาระงานตามศักยภาพและยืดหยุ่น

     กลยุทธ์ 3   พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ
        โครงการพัฒนาบุคลากร
                - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
                - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

     กลยุทธ์ 4   พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
        โครงการปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
                - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและจัดหาสื่ออุปกรณ์ และวัสดุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน
                - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
                - กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
                - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
                - กิจกรรมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

        กลยุทธ์ 5   สร้างกลไกเพื่อให้บุคลากรมั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ
        โครงการจัดระบบการวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Planning)
                - กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มสรรถนะการปฏิบัติงาน
                - กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้คุณภาพและ  มาตรฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ
                - กิจกรรมการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
                - กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารและสวัสดิการ