Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ 2564

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๓ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O๓๔ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๕
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน O๔๒ การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓