Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลัก
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๓ + กองกลาง + กองบริหารงานบุคคล + กองนโยบายและแผน + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษาเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O๓๔ + การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O๓๔ + Phranakhon Rajabhat University Announcement on Declaration of Honesty Intent, Moral Building and Transparency in Operations การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๕ + การประชุม ITA วันที่ 17 มีนาคม 2563มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน O๔๒ + รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ O๔๒การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓ + การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน O๔๓
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี