Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อที่ 4  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน

        มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมธรรมาภิบาล 10 ประการดังนี้
 
           1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
               มหาวิทยาลัยได้นำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565  มากำหนดทิศทาง แผนงาน การดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย และนำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาเป็นข้อพิจารณาในการกำหนดประเด็นและข้อเสนอกลยุทธ์โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมอบทุกหน่วยงานกำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดและรายงานผลการดำเนินงานสิ้นไตรมาสต่อ    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบ

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.1 แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 - 2565  และ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
5(5.1)4.2 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
5(5.1)4.3 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564
5(5.1)4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
5(5.1)4.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  2563
 
 
           2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)      
               มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหน่วยงาน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) ในหน้าที่รับผิดชอบและได้นำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  มาใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของทุกหน่วยงาน
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - คณะวิทยาการจัดการ
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - วิทยาลัยการฝึกหัดครู
   - กองคลัง
   - กองบริหารงานบุคคล
   - กองพัฒนานักศึกษา
5(5.1)4.7 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-document
          
  
           3) หลักการตอบสนอง   (Responsiveness)
                มหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการจัดการศึกษาและบริการวิชาการให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึงนักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการโดยตรง ได้ทราบข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอและสถานที่ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริการ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการและตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.8 คู่มือสำหรับประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
           4) หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability)
               4.1 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี ผู้รับคำรับรอง และหัวหน้าทุกหน่วยงาน ผู้ทำคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมุ่งเน้นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
               4.2 การจัดให้มีการมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว  ในการปฏิบัติตามภารกิจของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
               4.3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการรายงานผลการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
               4.4 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตโดยเน้นการสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความเป็นไทย ใฝ่ความรู้และทำงานได้ เพื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.9 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564
5(5.1)4.10 รวมคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และคำสั่งมอบหมายงานและมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
5(5.1)4.11 แผนบริหารความเสี่ยง และ รายงานการควบคุมภายใน
5(5.1)4.12 หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
  
           5)  หลักความโปร่งใส  (Transparency)
               5.1 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เป็นกลาง เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
               5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจสอบภายในที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารร่วมกันตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  และมีการตรวจสอบบัญชี  การรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทและรายงานสถานะการเงิน เพื่อรับการตรวจสอบภายในจากกลุ่มงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลจากการตรวจสอบต่ออธิการบดีและส่งรายงานไปที่กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.13 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
- ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
  - ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน
5(5.1)4.14 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
           6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
               สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ดังนี้
                   6.1  ให้หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นตัวแทนหรือคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
                   6.2  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงมีการนำปัญหา และข้อเสนอแนะของบุคลากร นำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
                   6.3  มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น และปัญหาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.15 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
5(5.1)4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5(5.1)4.17 รายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
  
           7)  กระจายอำนาจ (Decentralization)
               มหาวิทยาลัยได้มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการพิจารณาสั่งการ ควบคุม ดูแล หน่วยงานที่อยู่ในกำกับ มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติและลงนาม เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการดำเนินงาน การบริหารจัดการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
                   7.1 คำสั่งที่ 0524/2564 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้บริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
                   7.2 คำสั่งที่ 0525/2564 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
                   7.3 คำสั่งที่ 2868/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
                   7.4 คำสั่งที่ 3286/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
                   7.5 คำสั่งที่ 3120/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
                   7.6 คำสั่งที่ 2313/2561 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.18 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง การมอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้บริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 
 
           8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law)
               มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีกลไกการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เช่น กรณีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน เนื่องจากเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือการที่พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมและมีการจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน  และในการดำเนินงานต่าง ๆ ในด้านการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.19

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องออกจากงาน พ.ศ. 2557

5(5.1)4.20 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
5(5.1)4.21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
5(5.1)4.22 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ / บุคลากรสายสนับสนุน
 
 
           9) หลักความเสมอภาค  (Equity)
               มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ให้บุคลากรได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมในการทำผลงานทางวิชาการ การขอรับทุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การลาศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมกัน มีการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน การจัดทำทางลาดสำหรับคนพิการ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและประชาชนที่มารับบริการในหน่วยงานตามอาคารต่างๆ
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.23 เอกสารทุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
5(5.1)4.24 คู่มือสำหรับประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5(5.1)4.25 การจัดทำทางลาดเพื่อคนพิการ
 
 
           10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus  Oriented)
                มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยมุ่งเน้นการใช้หลักฉันทามติในหน่วยงาน เมื่อการดำเนินงานมีปัญหาหรือต้องการเสนอความคิดเห็น จะนำเข้าสู่การประชุม เช่น การประชุมสำนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง
5(5.1)4.26 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร