Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ (KM)แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มต่าง ๆ

ขั้นตอนการกรอกเอกสาร และยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
พน.1  คำร้องทั่วไป
พน.2  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา
พน.3  คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
พน.4  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพและต่างศูนย์
พน.5  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด
พน.6  คำร้องขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)
พน.7  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)
พน.8  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (จากในมหาวิทยาลัยไปศูนย์)
พน.9  คำร้องขอโอนสถานภาพนักศึกษาจาก ภาคปกติ เป็น ภาคกศ.พบ.
พน.10  คำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
พน.11  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา
พน.12  คำร้องขอยกเว้นผลการเรียน
พน.13  คำร้องขอโอนผลการเรียน
พน.14  คำร้องขอสอบปลายภาค
พน.15  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
พน.16  คำร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน
พน.17  คำร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา
พน.18  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
พน.19  คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาไทย)
พน.19.1  คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ)  
พน.20  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript ภาษาไทย)
พน.20.1  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript ภาษาอังกฤษ)
พน.21  คำร้องขอลาออก
พน.22  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
พน.23  คำร้องขอตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน
พน.24  คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)
พน.25  คำร้องขอยกเลิกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีขอเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพแต่ไม่ได้รับใบแจ้งชำระเงิน)
พน.26  คำร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
พน.27  คำร้องขอเทียบรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
พน.28  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี
พน.29  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท
พน.30  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาเอก
พน.31  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้งาน PNRU-wifi