Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลัก
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๓ + กองกลาง + กองบริหารงานบุคคล + กองนโยบายและแผน + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษาเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O๓๔ + การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O๓๔ + Phranakhon Rajabhat University Announcement on Declaration of Honesty Intent, Moral Building and Transparency in Operations การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๕ + การประชุม ITA วันที่ 17 มีนาคม 2563มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน O๔๒ + รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ O๔๒การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓ + การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน O๔๓
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
8 ธันวาคม 2560 เทศน์มหาชาติ ๒๕๖๐
Back
23 กรกฎาคม 2558


สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมฟังการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กิจกรรมเทศน์มหาชาติ จัดได้ว่าเป็นการนำความรู้ในเรื่องของพระโพธิสัตว์ในกำเนิดพระเวสสันดรได้สร้างแบบของมนุษย์ผู้ก้าวถึงขั้นสูงสุดแห่งกานดำเนินชีวิตในทางวิวัฒนาการ อันนำไปสู่ความเต็มเปี่ยมทางจริยธรรม ที่เป็นการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญทานบารมี ซึ่งทำให้คนในยุคปัจจุบันที่เข้าศึกษาและเรียนรู้สามรถนำไปเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต ซึ่งสำนักศิลปและวัฒนธรรม ได้ทำการอนุรักษ์รูปแบบเพื่อเป็นการสืบสานต่อไป
ภาพ-ข่าว : ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร