Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลัก
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๓ + กองกลาง + กองบริหารงานบุคคล + กองนโยบายและแผน + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษาเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O๓๔ + การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O๓๔ + Phranakhon Rajabhat University Announcement on Declaration of Honesty Intent, Moral Building and Transparency in Operations การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๕ + การประชุม ITA วันที่ 17 มีนาคม 2563มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน O๔๒ + รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ O๔๒การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓ + การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน O๔๓
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
19 ธันวาคม 2560 โครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวันเรียน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
25 สิงหาคม 2559


19 ธันวาคม 2560 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนสำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง จัดโครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวันเรียน) ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก ประธานคณะกรรมการงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรค์ก่อนวัยเรียน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคเอดส์ ทั้งนี้ มีการบรรยายจากทีมวิทยากร ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ จากบูธการแสดง พร้อมมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร